આ બીક જવી જ જોઈએ

મને ખેદ છે કે તને મારી બીક લાગે છે અને તું હાર્દિક પ્રસન્નતાથી મારી પાસે આવતી નથી, કારણ આ ભય જ તને ગ્રહણશીલ થતાં અટકાવે છે. તારા તરફ હું ફક્ત પ્રેમ, કરુણા અને તું સુખી થા એવો દૃઢનિશ્ચય રાખું છું.

આ બીક જવી જ જોઈએ અને તે જશે જ.

૧૬ જાન્યુઆરી ૧૯૫૬

શ્વેત ગુલાબ

You may also like...