ચાતુર્વર્ણ વ્યવસ્થા – યોગમાર્ગનો સમન્વય

(શ્રી અરવિંદના “યોગમાગર્નો સમન્વય” ગ્રંથના પ્રકરણ Chapter XV-Soul-Force and the Fourfold Personality પર આધારિત અભ્યાસ નોંંધ)