જીવનનો સાચો ધ્યેય

જીવનનું સાચું ધ્યેય, પ્રભુની હાજરીને પોતાની અંદર ઊંડે ઊંડે પણ શોધવી અને તેને સમર્પણ કરવું જેથી કરીને તે જીવનને, સર્વ લાગણીઓની અને શરીરની બધી જ ક્રિયાઓનો દોર હાથમાં લે. આ વસ્તુ અસ્તિત્વને સાચું અને પ્રકાશિત લક્ષ્ય આપે છે.

The true aim of life is to find the Divine’s Presence deep inside oneself and to surrender to it so that it takes the lead of the life, all the feelings and all the actions of the body. This gives a true and luminous aim to existence.

સંદર્ભ : શ્વેત ગુલાબ

You may also like...