દરરોજની એક પ્રાર્થના લખવી

મને તારો સરસ કાગળ મળ્યો અને હું તરત જ તને બીજી રોજનીશી મોકલું છું જેથી તું તેમાં તાત્કાલિક લખવાનું શરૂ કરી શકે.

મારો પ્રસ્તાવ એ છે કે એમાંની એક રોજનીશીમાં (શ્રી અરવિંદની) તારે દરરોજની એક પ્રાર્થના લખવી જ જેમાં તારે તારી અભીપ્સા અથવા તારી આભાર વૃત્તિ અથવા તારી આરાધના, જે પણ પ્રગતિ કરવાની હોય તેે બધું જ વ્યક્ત કરવાનું. તેમાં લંબાણપૂર્વક લખવાની જરૂર નથી. ફક્ત થોડી જ લીટીઓ, અને આ તને  પોતાને સમજવામાં મદદરૂપ થશે. તું એવી રીતે લખજે કે જાણે તું તેમની અને મારી સાથે પ્રત્યક્ષ વાત કરતી હોય અને આ રીતે તું તેમની તથા મારી સાથે પ્રગાઢ પરિચયનું નિર્માણ કરશે. બીજી રોજનીશીમાં તેેંં જે રીતે કહ્યું તે રીતે લખજે .

૧૯ ડિસેમ્બર ૧૯૫૫

શ્વેત ગુલાબ

You may also like...