મારી જમણી આંખ ફરકે છે

શ્રી માને હુતા નો પત્ર:

મારી વહાલી મા,

જ્યારે મારી જમણી આંખ ફરકે છે ત્યારે મને લાગે છે કે આ શુભ ચિન્હ નથી; નક્કી કંઈ અનિષ્ટ થશે અને હું ગભરાઈ જાઉં છું.

શ્રીમા નો જવાબ:

મારા વહાલા નાના બાળક,

તારી જમણી આંખ ફરકે છે તે માટે બીવા જેવું કંઈ જ નથી. તે કોઈપણ શુભ કે અશુભનુ જરીકે ચિન્હ નથી જ. આ કેવળ બીક જ છે કે જે તને અસ્વસ્થ બનાવે છે.

૨૧ જાન્યુઆરી ૧૯૫૬

શ્રી માને હુતા નો પત્ર:

પ્રિય મા,

વક્ષસ્થળ ની મધ્યમાં જ્યાં સૂક્ષ્મ હૃદય છે ત્યાં ક્યારેય ઓચિંતી અસામાન્ય મીઠી હુંફ અનુભવું છું અને ક્યારેક અણધારી ઠંડક કે.જે આનંદદાયક મંદ મંદ વાયુની લહેરની જેમ મારા હૃદયમાં આવે છે. આ લાગણી હું શબ્દો દ્વારા વર્ણવી શકતી નથી.

શ્રી મા નો જવાબ:

તે તો પ્રેમની હુંફ અને શાંતિની ઠંડક છે.

૨૧ જાન્યુઆરી ૧૯૫૬

શ્વેત ગુલાબ

You may also like...