મારો પ્રેમ તને કદી પણ તજી દેતો નથી

મને ખૂબ અફસોસ છે કે તારે વારંવાર ઘણું સહેવું પડે છે.

હું ઈચ્છું છું કે તને સુખ અને સ્વાસ્થ્ય મળે અને મારો પ્રેમ તને કદી પણ તજી દેતો નથી.

૧૧ ડિસેમ્બર ૧૯૫૫

શ્વેત ગુલાબ

You may also like...