શા માટે લોકોની વાહિયાત વાતો સાંભળે છે?

ખરેખર, મારા બાળક, મારો આશય તને તજી દેવાનો નથી, જેથી તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પણ તું શા માટે લોકોની વાહિયાત વાતો સાંભળે છે? તેઓ ખૂબ ઉપદ્રવી છે અને બધા ઉપર પોતાનું ઝેર ફેંકે છે.

એક વાત તું સમજી જ લે અને કદી પણ ભૂલી ના જતી. જે બધું સાચું અને પ્રમાણિત હશે તે જ રહેશે. ફક્ત જે અસત્ય અને અપ્રમાણિક છે તે જ અદ્રશ્ય થઈ જશે.

એટલે મારા માટેની તારી જરૂરિયાત જેટલા પ્રમાણમાં પ્રમાણિક અને સાચી હશે તે ફળીભૂત થશે જ.

5 ઓક્ટોબર, ૧૯૫૫

શ્વેત ગુલાબ

One thing you ‘ must know and never forget – it is: all that is true and sincere will always be kept – Only what is false and insincere will disappear.

October 5, 1955

White Roses

You may also like...