ચેતનાનાં કેન્દ્રો અને ભૂમિકાઓ – પૃ.9

પ્રશ્ન : જાતિય આવેગનું કેન્દ્ર કયાં આવેલું છે ?

ઉત્તર : કરોડરજજુના તળિયેના ભાગમાં છેક નીચેનું કેન્દ્ર.

પ્રશ્નઃ આજકાલ હું મસ્તકમાં ભમ્મરો વચ્ચે તથા મસ્તકની ટોચ ઉપર દબાણ અનુભવી રહ્યો છું. આમ થવાનું કારણ શું ?

ઉત્તર : આ બે છેક ઉપરનાં કેન્દ્રો છે અને અવતરિત થતી શક્તિ પ્રથમ એ કેન્દ્રોને સ્પર્શે છે.

પ્રશ્ન : ઊર્ધ્વ પ્રાણ એટલે શું ?

ઉત્તર : હૃદય અને ક્રિયાશીલ પ્રાણ હૃદય કેન્દ્ર તેમજ નાભિ કેન્દ્ર.

વર્ષ – ૧૯૩૪

પ્રશ્ન : માતાજીનું સંગીત સાંભળતી વખતે મને એમ લાગ્યું કે મારામાં કંઈ અવતરિત થઇ રહ્યું છે. ગળાના ભાગ સુધી એ અવતરણ  તીવ્રપણે, અનુભવાયું હતું.

ઉત્તર : ગળા સુધી એની અસર અનુભવવામાં આવી એનો અર્થ એ કે વિચાર કરતા સમગ્ર મનમાં એ અવતરણ થયું પરંતુ તેથી આગળ નહિ.

પ્રશ્નઃ ચક્રોને લગતી બાબતમાં કરોડરજ્જુ શું ભાગ ભજવે છે ?

ઉત્તર : કરોડરજ્જુ એ ચક્રોનો આધાર છે, અને તાંત્રિક સાધનામાં કરોડરજ્જુ દ્વારા જ કુંડલિની ઉપર ચઢે છે.

પ્રશ્નઃ કુંડલિની શું છે ?

ઉત્તર : કુંડલિની એ મૂલાધારમાં સુપ્તાવસ્થામાં રહેલી યૌગિક શક્તિ છે. બીજાં ચક્રોમાં એ શક્તિ સામાન્ય ચેતનાથી આચ્છાદિત રહે છે. જ્યારે એ જાગ્રત થાય છે ત્યારે ઊર્ધ્વમાં આવેલી બ્રાહ્મિક (દિવ્ય) ચેતના સાથે જોડાઈ જવા માર્ગમાંના દરેક કેન્દ્રમાંથી પસાર થઈ એ આરોહણ કરે છે. નિમ્ન ચેતના ઊર્ધ્વ ચેતના સાથે જોડાઈ જવા એના તરફ આરોહણ કરે છે અને ઊર્ધ્વ ચેતના નિમ્ન ચેતનાનું રૂપાંતર કરી દેવા એની અંદર અવતરણ કરે છે. આપણી સાધનામાં આ જ છે ચેતનાનો સિદ્ધાંત.

પ્રશ્ન : માતાજી જે મદદ મોકલી રહ્યાં હોય છે તેનો મુક્ત પ્રવાહ હું જ્યારે ગ્રહણશીલ હોઉં છું તે સમય દરમિયાન અનુભવી શકું છું. એ પ્રવાહ સહેલાઇથી મારા મસ્તક તથા કપાળમાં થઇને નીચેની બાજુએ પસાર થઈ જાય છે.

ઉત્તર : એ દર્શાવે છે કે આંતર મનનાં કેન્દ્રો ઉદ્ઘાટિત તેમજ સચેતન બન્‍યાં છે.

You may also like...