10. સમિષ્ટિની અંદર સામાજિક મનુષ્યના ચાર કર્તવ્યોનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે

ચતુર્વર્ણ વ્યવસ્થાના ત્રણ પાસાઓ:
1. સામાજિક તથા આર્થિક
2. સાંસ્કૃતિક અને
3. આધ્યાત્મિક

આર્થિક પાસાથી વિચારતા , ચતુર્વર્ણ વ્યવસ્થામાં સમિષ્ટિની અંદર સામાજિક મનુષ્યના ચાર કર્તવ્યોનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે.
1. ધાર્મિક તથા બૌધિક
2. રાજનીતિક
3. આર્થિક અને
4. સેવાત્મક

આ રીતે ચાર પ્રકારના કર્મ હોય છે-
1. ધાર્મિક પૌરોહિત્ય, સાહિત્ય, શિક્ષા અને જ્ઞાનનું કર્મ
2. શાસન , રાજનીતિ, પ્રશાસન અને યુદ્ધનું કર્મ
3. ઉત્પાદન , ધનોપાર્જન અને વિનિમયનું કર્મ
4. વૈતનિક શ્રમ અને સેવાનું કર્મ

You may also like...