2. બ્રાહ્મણ-પ્રકૃતિ:

બ્રાહ્મણ પ્રકૃતિવાળા મનુષ્ય નો ઝુકાવ મોટે ભાગે

  • બૌધિક તત્વની પ્રધાનતા પ્રતિ
  • જ્ઞાનની ખોજ પ્રતિ અને તેની પ્રાપ્તિ માટે જરૂરી સહાયક ક્ષમતાઓ પ્રતિ
  • બૌધિક સૃજન અને રચનાશીલતા પ્રતિ
  • વિચારોમાં નિમગ્ન રહી ઉચ્ચતર વિચારોના અભ્યાસ પ્રતિ અને જીવનના અભ્યાસ પ્રતિ
  • ચિંતનાત્મક બુદ્ધિ માટે જરૂરી જ્ઞાનસંગ્રહ અને તેના વિકાસ પ્રતિ

ઉપરોક્ત ઝુકાવ સાથે તે પ્રથમ સક્રિય થઈ ઉન્મુક્ત-ખુલ્લો  બની જીજ્ઞાશાશીલ મનુષ્યથી આગળ વધી બુદ્ધિમાન મનુષ્ય બને છે અને અંતે એક વિચારક ,  એક મનીષી , એક મહાન જ્ઞાનીનો સ્વભાવ પ્રાપ્ત કરી લે છે.

આ પ્રકારનો મિજાજ, વ્યક્તિત્વ અને વિશિષ્ટ આત્મસ્વરૂપનો પ્રચુર માત્રામાં વિકાસ થતાં બ્રાહ્મણની આત્મ શક્તિઓનો પ્રાદુર્ભાવ જ્ઞાની મનુષ્યમાં થવા માંડે છે.

You may also like...