સાવિત્રી(ગુજરાતી)પૂજાલાલ

પર્વ-01 – આરંભોનું પર્વ

વિષયસૂચિ

 1. સર્ગ-01(પ્રતીકાત્મક ઉષા)
 2. સર્ગ-02 (મુદ્દાનો પ્રશ્ન)
 3. સર્ગ-03 (રાજાનો યોગ–આત્માની મુક્તિનો યોગ)
 4. સર્ગ-04 (રહસ્યમય જ્ઞાન)
 5. સર્ગ-05 (રાજાનો યોગ–આત્માની મુક્તિનો અને મહિમાનો યોગ)

પર્વ-02 – ભુવનોના યાત્રીનું પર્વ

 1. સર્ગ-01 (ભુવનોની સીડી)
 2. સર્ગ-02 (સૂક્ષ્મ દ્રવ્યનું રાજ્ય)
 3. સર્ગ-03 ( પ્રાણનો મહિમા અને વિનિપાત)
 4. સર્ગ-04 (ક્ષુદ્ર પ્રાણનાં રાજ્યો)
 5. સર્ગ-05 (ક્ષુદ્ર પ્રાણના દેેેેવતાઓ)
 6. સર્ગ-06 (વિશાળતર પ્રાણના રાજ્યો અને દેવતાઓ)
 7. સર્ગ-07 (રાત્રિ મધ્યે અવતરણ)
 8. સર્ગ-08 (જૂઠાણાનું જગત, પાપની માતા, અને અંધકારના આત્મજો)
 9. સર્ગ-09 (પ્રાણના દેવતાઓનું સ્વર્ગ)
 10. સર્ગ-10 (ક્ષુદ્ર મનનાં રાજ્યો અને દેવતાઓ)
 11. સર્ગ-11 (વિશાળતર મનનાં રાજ્યો અને દેવતાઓ)
 12. સર્ગ-12 (આદર્શનાં સ્વર્ગો)
 13. સર્ગ-13 (મનોમય આત્મામાં)
 14. સર્ગ-14 (વિશ્વનો ચૈત્યાત્મા)
 15. સર્ગ-15 (વિશાળતર જ્ઞાનનાં રાજ્યો)

પર્વ-03 – ભગવતી શ્રી માતાનું પર્વ

 1. સર્ગ -1 (અજ્ઞેયની ખોજ)
 2. સર્ગ-2 (મા ભગવતીની આરાધના)
 3. સર્ગ-3 (આત્માનું ધામ અને નવી સૃષ્ટિ)
 4. સર્ગ-4 (દર્શન અને વરદાન)

પર્વ-04 – જન્મ અને ખોજનું પર્વ

 1. સર્ગ -1 ( જ્વાલાનો જન્મ અને બાલ્ય)
 2. સર્ગ-2 (અગ્નિશિખાની વૃદ્ધિ)
 3. સર્ગ-3 (ખોજ માટેનું આમંત્રણ)
 4. સર્ગ-4 (ખોજ)

પર્વ-05 – પ્રેમનું પર્વ

 1. સર્ગ -1 ( નિર્મિત મિલન સ્થાન)
 2. સર્ગ-2 (સત્યવાન)
 3. સર્ગ-3 (સત્યવાન અને સાવિત્રી)

પર્વ-06 – વિધિનું પર્વ

 1. સર્ગ -1 ( વિધિનો શબ્દ)
 2. સર્ગ-2 (વિધિનો માર્ગ અને દુ:ખની સમસ્યા)

પર્વ-07 -યોગનું પર્વ

 1. સર્ગ-01 (એકતાનો આનંદ, મૃત્યુના પૂર્વજ્ઞાનજન્ય અગ્નિ પરીક્ષા અને હૃદયનો શોક)
 2. સર્ગ-02 (ચૈત્ય પુરુષની પ્રાપ્તિ માટેના આત્માનુસંધાનનું ઉદાહરણ)
 3. સર્ગ-03 ( અંતરના પ્રદેશોમાં પ્રવેશ)
 4. સર્ગ-04 (ચૈત્યાત્માની ત્રિવિધ શક્તિઓ)
 5. સર્ગ-05 (ચૈત્ય પુરુષની પ્રાપ્તિ)
 6. સર્ગ-06 (નિર્વાણ અને સર્વને ઈનકારતી કેવલાવસ્થાની શોધ)
 7. સર્ગ-07 ( આ સર્ગને કર્તાએ નામ આપ્યું નથી)

પર્વ-08 -મૃત્યુનું પર્વ

 1. સર્ગ-03 (વનમાં મૃત્યુ)

પર્વ-09 -નિત્યની રાત્રિનું પર્વ

 1. સર્ગ-01 (કાળા શૂન્ય પ્રત્યે)
 2. સર્ગ-02 (નિત્યની રાત્રિમાં યાત્રા અને અંધકારનો અવાજ)

પર્વ-10 -દ્વિગુણ સંધિપ્રકાશનું પર્વ

 1. સર્ગ-01( આદર્શમય સ્વપ્નસૃષ્ટિનો સંધિપ્રકાશ)
 2. સર્ગ-02 (મૃત્યુની શુભવાર્તા અને આદર્શની અસારતા)
 3. સર્ગ-03 (પ્રેમ અને મૃત્યુનો વાદવિવાદ)
 4. સર્ગ-04 (પાર્થિવ વાસ્તવતાની સ્વપ્નમયી સંધ્યા)

પર્વ-11 -સદાસ્થાયી દિવસનું પર્વ

 1. સર્ગ-01( સદાનો દિવસ: ચૈત્યપુરુષની પસંદગી અને પરમ પ્રાપ્તિ)

પર્વ-12 – ઉપસંહાર

 1. પૃથ્વીલોકમાં પુનરાગમન